Picimfalum 88 Srl.
Adatvédelmi- és adatkezelési tájékoztatója

A Veronika Vendégház üzemeltetése során megvalósuló,
a vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Picimfalum 88 Srl. (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett Veronika Vendégház vendégei, szálláshely szolgáltatást igénybe vevő vagy az iránt érdeklődő más személyek (továbbiakban: Érintettek) részére információt szolgáltasson az Adatkezelő által végrehajtott adatkezelői tevékenységről.

Az Érintettek a személyes adataiknak az Adatkezelő részére történő önkéntes megadásával hozzájárulását adják ahhoz, hogy a szálláshely szolgáltatás igénybevételével összefüggésben megadott személyes adataikat az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezelje.

 1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

Megnevezés: Picimfalum 88 Srl.

Székhely címe: 537250 Gyergyóremete, Alszegi út 58.

Nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám: J19/202/2015

Adószám: RO34751428

Képviseli: Ivácson Tünde

Telefonszám: +3630 856 8812

E-mail cím: info@picimfalum.hu

 

 1. Fogalommeghatározások

Adatkezelés:

A személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő:

A jelen Tájékoztató tekintetében az Adatkezelő, aki az Érintettekre vonatkozó személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan meghatározza.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében, felkérésére, megbízása alapján személyes adatokat kezel.

Személyes adat:

Egy természetes személyre, az Érintettekre, vonatkozó bármely információ, amely révén az adott személy beazonosíthatóvá, felismerhetővé válik.

Adattovábbítás:

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

GDPR:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hozzájárulás:

Az Érintettek akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja:

 • ajánlatkérések, foglalások kezelése, szálláshely szolgáltatás nyújtása;
 • vendégnyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítése;
 • adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információk dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: személyes adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulás, szerződések előkészítése és teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontjai)

 

 1. A kezelt adatok fajtája és köre

Az Adatkezelő a Vendégház által nyújtott valamennyi szálláshely szolgáltatás nyújtása céljából (ideértve az ajánlatkérések, foglalások, kezelését, visszaigazolását; számla kiállításával összefüggő kötelezettség teljesítését; vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítését; adófizetési kötelezettség teljesítését; vendégkönyvbe történő nyilvántartás vezetését) az Érintettek alábbi adatait kezel(het)i:

 • Név,
 • Lakóhely,
 • Születési hely és idő,
 • Személyi igazolvány szám/ útlevél szám,
 • Állampolgárság.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az Érintettek adatait a szálláshely szolgáltatás nyújtására irányuló tevékenység teljesítése és végrehajtása befejezéséig, az esetlegesen ezen szolgáltatás nyújtás teljesítésével kapcsolatos igények érvényesítéséig kezeli. Adatkezelő a vendégkönyvben rögzített adatokat 5 évig köteles megőrizni.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a Vendégház üzemeltetése körében és a szálláshely szolgáltatási tevékenysége jogszerű folytatása és működtetése érdekében jogosult az Érintettek adatait továbbítani.

 

Az Adatkezelő által a számviteli és adózási kötelezettségeink teljesítése érdekében jogosult az Érintettek adatait könyvviteli szolgáltató részére továbbítani.

 

 1. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkhoz hozzáférést kapjon,

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,

Törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha. – többek között – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdeken alapul, vagy az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Érintett a GDPR alapján jogosult arra,

 • hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletben foglaltakat;
 • bíróság előtt érvényesítheti jogait (a pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).