Picimfalum 88 Srl.
Informații privind confidențialitatea și gestionarea datelor

În cursul funcționării pensiunii Veronika,
privind activitățile de gestionare a datelor referitoare la oaspeți

 

Scopul prezentei Notificări privind confidențialitatea (denumită în continuare „Notificare„) este de a oferi informații oaspeților pensiunii Veronika Guesthouse operată de Picimfalum 88 Srl (denumită în continuare „Operatorul de date„), altor persoane care utilizează sau sunt interesate de serviciile de cazare (denumite în continuare „Persoanele vizate„) cu privire la activitățile de gestionare a datelor desfășurate de către Operatorul de date.

Prin furnizarea voluntară a datelor cu caracter personal către Operatorul de date, Persoanele vizate își dau acordul pentru prelucrarea datelor lor personale furnizate în legătură cu utilizarea serviciului de cazare de către Operatorul de date, așa cum este descris în prezenta Notă.

 1. Numele și datele de contact ale operatorului de date

Denumire: Picimfalum 88 Srl.

Adresa: 537250 Gergyóremete, Alszegi út 58.

Autoritatea de înregistrare și numărul de înregistrare: J19/202/2015

Număr de identificare fiscală: RO34751428

Reprezentant: Tünde Ivácson

Număr de telefon: +3630 856 8812

Adresa de e-mail: info@picimfalum.hu

 

 1. Definiții

Gestionarea datelor:

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu efectuate prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator de date:

În sensul prezentei Politici, Operatorul de date, care stabilește în mod independent scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal referitoare la persoanele vizate.

Procesatorul de date:

O persoană fizică sau juridică care prelucrează datele cu caracter personal în numele, la cererea sau în numele operatorului de date.

Date cu caracter personal:

Orice informație referitoare la o persoană fizică, persoana vizată, cu ajutorul căreia persoana respectivă poate fi identificată sau recunoscută.

Transmiterea datelor:

Punerea la dispoziție a datelor unei anumite părți terțe.

GDPR:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE

Consimțământ:

O exprimare voluntară și explicită a voinței persoanei vizate, pe baza unor informații adecvate, de a-și da consimțământul neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, fie în totalitate, fie în legătură cu operațiuni specifice.

 

 1. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Scopul prelucrării:

 • Prelucrarea cererilor de oferte, rezervări, furnizarea de servicii de cazare;
 • pentru a îndeplini obligația de a ține un registru al oaspeților;
 • documentarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul voluntar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pregătirea și executarea contractelor, îndeplinirea obligațiilor legale [articolul 6 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din RGPD].

 

 1. Tipul și domeniul de aplicare al datelor prelucrate

Operatorul de date prelucrează următoarele date ale persoanelor vizate în scopul furnizării tuturor serviciilor de cazare oferite de Casa de oaspeți (inclusiv cereri de oferte, rezervări, procesare, confirmare; îndeplinirea obligației de a emite o factură; îndeplinirea obligației de a înregistra oaspeții; îndeplinirea obligației de a plăti taxe; păstrarea înregistrărilor în cartea de oaspeți):

 • Numele,
 • Adresa,
 • Locul și data nașterii,
 • Numărul cărții de identitate/numărul pașaportului
 • Cetățenie.

 

 1. Durata de prelucrare

Operatorul de date prelucrează datele persoanelor vizate până la finalizarea și executarea activității de furnizare a serviciului de cazare, până la executarea oricăror pretenții legate de furnizarea acestui serviciu. Operatorul de date păstrează datele înregistrate în cartea de oaspeți timp de 5 ani.

 

 1. Transmiterea datelor, prelucrarea datelor

Operatorul de date are dreptul de a transfera datele persoanelor vizate în cursul funcționării Casei de oaspeți și în scopul de a continua și de a opera în mod legal activitățile de servicii ale unității de cazare.

 

Operatorul are dreptul de a transfera datele persoanelor vizate către un furnizor de servicii de contabilitate pentru a ne îndeplini obligațiile contabile și fiscale.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor

Dreptul de acces: persoana vizată are dreptul de a primi feedback din partea operatorului de date cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și de a avea acces la datele cu caracter personal și la informațiile relevante privind prelucrarea,

Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului, la cererea sa, rectificarea sau integrarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc,

Dreptul la ștergere: persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cererea sa, ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea (blocarea) prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a obține, la cererea sa, restricționarea prelucrării de către operator în cazul în care, printre altele, persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal sau operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

Dreptul de a se opune: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea este de interes public sau este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, și

Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-a furnizat datele cu caracter personal.

 

 1. Posibilități de aplicare a legii în ceea ce privește prelucrarea datelor

Persoana vizată are dreptul de a face acest lucru în conformitate cu GDPR,

 • să depună o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă Regulamentul GDPR;
 • să își valorifice drepturile în fața unei instanțe (persoana vizată poate, la alegerea sa, să sesizeze instanța competentă de la locul de reședință sau de domiciliu).